مشاوره و راه اندازی سیستم آب شیرین کن

محصولات

پکیج تزریق مواد شیمیایی
فیلتر کربنی / فیلتر زغالی
فیلتر شنی
دیونایزر
دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس RO
سختیگیر رزینی / سختی گیر تبادل یونی